ชีร่าไทยแลนด์ (CHIRA Thailand) เราให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมากและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้ CHIRA THAILAND ยังได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทุกท่าน และกำหนดขอบเขตของนโยบายเหล่านั้น เพื่อมิให้ขัดแย้งกับและตั้งอยู่บนหลักของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถือว่าได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเมื่อท่านยอมรับเป็นหนังสือหรือโดยอิเลคทรอนิกส์หรือโดยประการอื่นถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
นิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชีร่าไทยแลนด์ CHIRA Thailand
หมายถึง CHIRA Thailand (ชีร่า ไทยแลนด์) ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1800700202235

ตามที่ ข้าพเจ้า (“ผู้ลงทะเบียน”) มีความประสงค์จะสมัครใช้บริการนั้น ผู้ลงทะเบียนตกลงปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงต่าง ๆ เงื่อนไขการสมัครและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งไว้กับ CHIRA THAILAND ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่ CHIRA THAILAND ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก

1.1 ผู้ลงทะเบียนรับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้ให้ไว้แก่ CHIRA THAILAND เป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ โดยไม่ได้เป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น ตลอดจนไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า หาก CHIRA THAILAND ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่เป็นความจริง CHIRA THAILAND มีสิทธิระงับการใช้งานของผู้ลงทะเบียนได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ลงทะเบียนอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากข้อมูลดังกล่าวเป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น

1.2 ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริการ สมาชิก ที่ใช้ระบบ Single Sign-On ผู้ลงทะเบียนตกลงให้ CHIRA THAILAND สามารถเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนให้แก่บริษัทในกลุ่ม CHIRA THAILAND เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ สมาชิก ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ CHIRA THAILAND ที่มีการเชื่อมโยงมายังบริการ สมาชิก

  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

2.1 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ในการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ CHIRA THAILAND ไม่ว่าจะได้เข้าสู่ระบบ สมาชิก หรือไม่ก็ตาม ผู้ลงทะเบียนจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่ CHIRA THAILAND จะกำหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงผู้ลงทะเบียนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน

2.2 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงจะเก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก ของตนเองไว้เป็นความลับ รวมทั้งตกลงและรับทราบให้ถือว่า การเข้าใช้งานและทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ลงทะเบียนเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ลงทะเบียนเอง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ลงทะเบียนตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ CHIRA THAILAND รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ลงทะเบียนทุกกรณี

2.3 CHIRA THAILAND จะจัดให้มีเทคโนโลยีและมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนให้ไว้แก่ CHIRA THAILAND อย่างไรก็ดี ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า CHIRA THAILAND ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทะเบียนจากการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการ สมาชิก ไม่ว่าจะโดยประการใด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นๆ

2.4 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า CHIRA THAILAND ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุด หรือระงับบริการ สมาชิก ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นการเข้าถึงบริการ สมาชิก ผ่านเว็บไซต์ของ CHIRA THAILAND โดยตรง และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่ม CHIRA THAILAND ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

2.5 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า CHIRA THAILAND ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี CHIRA THAILAND อาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนภายหลังการเข้าสู่ระบบ (login) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ

2.6 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงให้ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ สมาชิก” อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

  1. ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ลงทะเบียนได้ให้ไว้แก่ CHIRA THAILAND ผ่านการสมัครใช้บริการ สมาชิก (right to access) และสามารถดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (right to rectification) ได้ด้วยตนเอง โดยการเข้าสู่ระบบและไปยังเมนู : “สมาชิก” > “ข้อมูลส่วนบุคคล”

อย่างไรก็ดี CHIRA THAILAND จะพยายามอย่างเต็มที่และตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน เว้นแต่จะปรากฎข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน

3.2 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถระงับหรือยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรหัสประจำตัวและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ สมาชิก ของตนเองได้ (right to erasure) โดยแจ้งความประสงค์มายัง CHIRA THAILAND ผ่านทางอีเมล info@chirathailand.com, LINE: @CHIRASHOP หรือ มือถือ +669-5716-8386

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า CHIRA THAILAND จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

3.3 ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ CHIRA THAILAND ผู้ลงทะเบียนยินยอมและอนุญาตให้ CHIRA THAILAND นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนไปใช้ในการดำเนินการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชัน ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของผู้ลงทะเบียน

3.4 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดย CHIRA THAILAND สำหรับการบริการ สมาชิก และการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของ CHIRA THAILAND ไม่ว่าจะได้เข้าสู่ระบบ สมาชิก หรือไม่ก็ตาม มีแนวทางและรายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)